UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Embriologia i
Anatomia Descriptiva

UNIVERSITAT POMPEU FABRA
 
Castellano | Català

Classes pràctiques

Les pràctiques de l’assignatura són de caràcter obligatori motiu pel que es realitza control d'assistència que té repercussió a l'avaluació final de l’assignatura.

S’han dissenyat dos tipus de documents de recolzament per a les pràctiques:

1. Objectius de les pràctiques : Instruccions detallades per a facilitar l’aprofitament integral de la classe. En aquest document s’indiquen les característiques de cadascuna de les pràctiques, els materials necessaris per a dur-la a terme i es determinen tres nivells d’aprenentatge: Bàsic, Intermedi i Avançat.

  • El nivell bàsic és el mínim imprescindible a adquirir durant la realització de la pràctica. En finalitzar aquesta, la situació ideal seria que tots els estudiants l’ haguessin assolit i si és possible consolidat. Les preguntes eliminatòries de l’examen pràctic es basaran sobre aquest apartat de les pràctiques. Al menys una de les preguntes d’avaluació continuada serà de nivell bàsic.
  • El nivell intermedi correspon a coneixements que s’han d’iniciar durant la pràctica i que posteriorment seran consolidats mitjançant l’estudi i completats en altres lliçons de l’assignatura. Aquest nivell seria l’ideal a assolir una vegada finalitzat el curs i serà exigible per a l’examen de l’assignatura.
  • El nivell avançat comprèn aspectes complexes i especialitzats de la matèria i no és imprescindible per obtenir l’aprovat. Encara que és convenient realitzat al menys una aproximació amb la finalitat de millorar la consolidació dels dos nivells anteriors.

OBJECTIUS DE LES PRÀCTIQUES

2. Continguts de les classes pràctiques. Per a un millor aprofitament de les pràctiques és recomanable una lectura prèvia dels continguts que són disponibles a l’espai “web” de l’assignatura. En aquest sentit és altament recomanable visualitzar la versió interactiva, ja que permet compaginar la lectura dels continguts amb la visualització dels diferents elements anatòmics a estudiar.

Per a la realització de les pràctiques és imprescindible acudir amb els següents elements:

  • Còpia impresa del guió de la pràctica i del document d'objectius (disponible a la “web” de l’assignatura)
  • Atles d’Anatomia Humana

Es poden considerar tres blocs de pràctiques:

  • Pràctiques d’Osteologia
  • Pràctiques d’Anatomia Topogràfica
  • Pràctiques d'Anatomia Radiològica

Les pràctiques d’Osteologia i d'Anatomia Radiològica es realitzen als laboratoris de la Facultat. Mitjançant reproduccions anatòmiques i imatges radiològiques s’estudien els detalls de major rellevància de cadascuna de les parts del còs humà.

Avaluació continuada: En finalitzar cadascuna de les sessions pràctiques es realitza un petit qüestionari d’avaluació a un grup d’estudiants seleccionat a l’atzar. Aquest qüestionari es composa de cinc preguntes d'elecció múltiple sobre els continguts de la pràctica, tres de nivell bàsic i dues de nivell intermedi. En cada pràctica s’avalua un màxim del 50% dels estudiants. Cada estudiant té garantit un mínim de dues avaluacions durant tot el curs.

AVÍS:

La falta d’assistència no justificada invalida la nota d’avaluació continuada. Si tens previst qualsevol falta o tens necessitat d’un canvi de grup hauràs de comunicar-ho amb antelació o presentar un justificant.

L’apartat d’Anatomia Topogràfica es realitza en la Sala de Diseccó de la Universitat Autònoma de Barcelona (Campus de Bellaterra). En aquestes, dividits en subgrups, s'estudia, amb preparacions anatòmiques, l'aspecte i disposició espacial dels diversos components de l'Aparell Locomotor, fent èmfasi en la localització, identificació i relacions topogràfiques de les estructures estudiades en les classes teòriques. En finalitzar cadascuna de las rotaciones es farà una avalució de les activitats del grup.

Teniu mes detalls sobre l'avaluació en el programa de l'Assignatura.

En aquestes pràctiques és d'especial importància obtenir còpia impresa del material gràfic i dels textos i objectius de les lliçons. També és imprescindible l'ús de bata blanca i guants quirúrgics.

 

Embriología y Anatomía Descriptiva

Inici

Programa
Classes teòriques
Classes no presencials
Pràctiques
Criteris d'avaluació
Bibliografia
Arriba   © Universitat Pompeu Fabra