UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Embriologia i
Anatomia Descriptiva

UNIVERSITAT POMPEU FABRA
 
Castellano | Català

Criteris d'avaluació.

L'avaluació de l'assignatura es pot realitzar de dues formes:

Alumnes que segueixen l’avaluació continuada:

 1. Avaluació continuada de les lliçons i seminaris no presencials. Preguntes d'elecció múltiple (10) Es realitzaran quatre sessions que tindran lloc en acabar cadascú dels apartats (Nomenclatura i Embriologia, Extremitat superior, Extremitat inferior, i Tronc). Avaluació dels informesde grup dels seminaris d'Anatomia Clínica. Tinrà un valor del 30% de la qualificació final.
 2. Preguntes d'elecció múltiple incloses dins de la prova general trimestral de totes les assignatures. El nombre de preguntes serà proporcional als crèdits impartits. Tindrà un valor del 20% de la qualificació final.

  (VEURE EXEMPLE)

 3. Prova específica teòrico-pràctica: Constarà de entre quinze i vint preguntes curtes que es puntuaran: 1, 0.5 o 0 punts. El seu pes dins de la puntuació final serà del 20%.

  (VEURE EXEMPLE)

 4. Prova específica pràctica: Tindrà un valor dins de la qualificació final del 20 %. Es plantejaran deu preguntes a realitzar amb els següents materials: Models anatòmics, fotos de dissecció i radiografies. Dues de les preguntes són considerades bàsiques, motiu per el que són eliminatòries, essent imprescindible l’encert de les dues per a tenir en consideració la resta del examen.

  (VEURE EXEMPLE)

 5. Assistència i avaluacions de les pràctiques d'osteologia, anatomia radiològica i topogràfica 10%.

Alumnes que es presenten a la prova final:

1. Preguntes d'elecció múltiple incloses dins de la prova general trimestral de totes les assignatures. El nombre de preguntes serà proporcional als crèdits impartits. Tindrà un valor del 35% de la qualificació final.

2. Prova específica teòrico-pràctica: Constarà de entre quinze i vint preguntes curtes que es puntuaran: 1, 0.5 o 0 punts. El seu pes dins de la puntuació final serà del 35%.

3. Prova específica pràctica: Tindrà un valor dins de la qualificació final del 20 %. Es plantejaran deu preguntes a realitzar amb els següents materials. Models anatòmics, fotos de dissecció i radiografies. Dues de les preguntes són considerades bàsiques, motiu per el que són eliminatòries, essent imprescindible l’encert de les dues per a tenir en consideració la resta del examen.

4. Assistència i avaluacions de les pràctiques d'osteologia, anatomia radiològica i topogràfica 10%.

Embriología y Anatomía Descriptiva

Inici

Programa
Classes teòriques
Classes no presencials
Pràctiques
Criteris d'avaluació
Bibliografia
Arriba   © Universitat Pompeu Fabra