Terminologia i implantació

Consulta de la base de dades

Aquesta aplicació permet consultar tota la informació sobre les unitats terminològiques inclosa en la base de dades de casos normalitzats i ordenar-la en funció dels diversos paràmetres d’anàlisi utilitzats. Així, es poden consultar els conjunts de termes que corresponen a les anàlisis que hem realitzat en la tesi doctoral. Per exemple, es poden visualitzar agrupades les formes normalitzades creades per mecanismes de manlleu i observar-ne la situació d’implantació o comprovar quin és el grau d’implantació de les unitats d’estructura polilèxica.

Les dades es poden consultar a partir dels paràmetres d’anàlisi i es poden classificar a partir de dos criteris bàsics i un d'específic per a la consulta per estructura.

 

 

Consulta per:

Classificació per:

 

 

Opcions de consulta:

 • casos (mostra els casos normalitzats objecte d’estudi, l’any en què es van normalitzar i les formes que els constitueixen)
 • estatus
 • categoria gramatical
 • estructura
 • mecanisme de formació
 • calcs lingüístics (mostra exclusivament les unitats terminològiques que són calcs lingüístics)
 • via d’entrada
 • llengua d’origen (mostra exclusivament les unitats terminològiques que tenen l’origen en una llengua estrangera: manlleus i calcs lingüístics)
 • via de difusió (mostra exclusivament les unitats terminològiques presents en cada un dels diccionaris analitzats)
 • àmbit d’ús (mostra les unitats terminològiques presents en cada un dels àmbits d’ús en què es divideix el corpus textual)

Opcions de classificació:

 • estatus: es presenten les unitats terminològiques classificades en:
  formes normalitzades
  formes no normalitzades
 • grau d’implantació: es presenten les unitats terminològiques classificades en:
  grau d’implantació alt
  grau d’implantació mitjà
  grau d’implantació baix
 • estructura sintàctica de les unitats polilèxiques; aquest criteri és específic de la consulta per estructura